Saranac Lake 48 Main St

Winter Carnival Parade

Saranac Lake 48 Main St

Summer